Zapisy od września.

Druga część szkolenia dedykowanego pracownikom administracji, którzy ukończyli we wrześniu szkolenie na poziomie podstawowym oraz, jeśli będą wolne miejsca, dla osób, które znają podstawy zamówień publicznych. Szkolenie w wymiarze 8h dydaktycznych.

Szkolenie odbędzie się: 14-15.10.2021 w godz. 9:00-12:15

Szkolenie poprowadzi p. Agnieszka Szajkowska 

Część 1:

 1 blok tematyczny

 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 2. Postępowanie krajowe: Tryb podstawowy
 3. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w 3 wariantach trybu podstawowego
 4. Prawidłowy SWZ/Opis Potrzeb i Wymagań w trybie podstawowym
 5. Postępowania unijne: Przetarg nieograniczony i nieograniczony

 2 blok tematyczny:

 1. Przetarg nieograniczony (przebieg postępowania krok o kroku)
 2. Dokumenty zamówienia: Specyfikacja Warunków Zamówienia,
 3. Procedura odwrócona
 4. Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny
 5. Wizja lokalna
 6. Wymagania dotyczące umowy o pracę, przykłady zapisów

 Część 2:

1 blok tematyczny:

 1. Badanie i ocena ofert
 2. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych
 3. Rażąco niska cena
 4. Wezwania do wyjaśnienia/uzupełniania
 5. Tajemnica przedsiębiorstwa

 2 blok tematyczny

 1. Nowy katalog przesłanek odrzucenia ofert
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty
 3. Przesłanki unieważnienia postępowania
 4. Zawarcie umowy wraz z omówieniem obligatoryjnych ogłoszeń oraz raportów dotyczących postępowania oraz umowy
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym omówienie katalogu klauzul abuzywnych, waloryzacji itd.

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest (są załączone jako aktywne linki pod opisem szkolenia).

Po dokonaniu rejestracji na kurs prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w szkoleniach z programu ZIP o wypełnienie elektronicznie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Link do ww. dokumentów otrzymają Państwo po przesłaniu zgody przełożonego.

Ewentualne pytania proszę kierować na mail: Grazyna.Pawelec@adm.uw.edu.pl lub kontaktować się ze mną telefonicznie: 662 369 079

Pozdrawiam serdecznie,

Grażyna Pawelec

FORM prog. ZP dla średnio zaawansowanych 14 15 X 2021 A. Szajkowska.pdfFORM prog. ZP dla średnio zaawansowanych 14 15 X 2021 A. Szajkowska.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.docxZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.docx