Zapisy od 18 października 2021.

Druga część szkolenia dedykowanego pracownikom administracji, którzy ukończyli we wrześniu szkolenie na poziomie podstawowym oraz, jeśli będą wolne miejsca, dla osób, które znają podstawy zamówień publicznych. Szkolenie w wymiarze 8h dydaktycznych.

Szkolenie odbędzie się: 26-27.10.2021 w godz. 9:00-12:15

Szkolenie poprowadzi p. Agnieszka Szajkowska 

W programie:

Część 1:

 1 blok tematyczny

 1. Elektronizacja zamówień publicznych
 2. Postępowanie krajowe: Tryb podstawowy
 3. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie w 3 wariantach trybu podstawowego
 4. Prawidłowy SWZ/Opis Potrzeb i Wymagań w trybie podstawowym
 5. Postępowania unijne: Przetarg nieograniczony i nieograniczony

 2 blok tematyczny:

 1. Przetarg nieograniczony (przebieg postępowania krok o kroku)
 2. Dokumenty zamówienia: Specyfikacja Warunków Zamówienia,
 3. Procedura odwrócona
 4. Kryteria oceny ofert i zasady ich oceny
 5. Wizja lokalna
 6. Wymagania dotyczące umowy o pracę, przykłady zapisów

 Część 2:

1 blok tematyczny:

 1. Badanie i ocena ofert
 2. Zasady poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych
 3. Rażąco niska cena
 4. Wezwania do wyjaśnienia/uzupełniania
 5. Tajemnica przedsiębiorstwa

 2 blok tematyczny

 1. Nowy katalog przesłanek odrzucenia ofert
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty
 3. Przesłanki unieważnienia postępowania
 4. Zawarcie umowy wraz z omówieniem obligatoryjnych ogłoszeń oraz raportów dotyczących postępowania oraz umowy
 5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym omówienie katalogu klauzul abuzywnych, waloryzacji itd.

 

Przed przystąpieniem do szkolenia należy wypełnić pretest na platformie, a po zakończeniu posttest (są załączone jako aktywne linki pod opisem szkolenia).

Po dokonaniu rejestracji na kurs prosimy osoby, które po raz pierwszy biorą udział w szkoleniach z programu ZIP o wypełnienie elektronicznie deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Link do ww. dokumentów otrzymają Państwo po przesłaniu zgody przełożonego.

Ewentualne pytania proszę kierować na mail: joanna.rostkowska@adm.uw.edu.pl lub kontaktować się ze mną telefonicznie: 609 408 414.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Rostkowska

FORM prog. ZP dla średnio zaawansowanych 26 27 X 2021 A. Szajkowska.pdfFORM prog. ZP dla średnio zaawansowanych 26 27 X 2021 A. Szajkowska.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfRegulamin_administracja_kadra_zarządzająca_6.07.2020.pdfZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.docxZGODA PRZEŁOŻONEGO nowy formularz.docx